Misioni dhe Vizioni

Misioni

Nxënësit në qendër të vëmendjes-edukim dhe arsimim modern duke ndjekur trendet botërore të mësimdhënies për të gjithë nxënësit pa asnjë dallim gjinor, moshe, grupi etnik, nivel social apo çfarëdo qoftë dallimi tjetër.

 

-Nxënësi në qendër të vëmendjes

-Edukim dhe arsimim modern në hap me trendet botërore të mësimdhënies

-Zhvillim maksimal dhe i lirë i siecilit nxënës në përputhje me aftësitë psiqike dhe fizike dhe në pajtim me kërkesat e shoqërisë së DIJES

 

Vizioni

Promovim, qëndrueshmëri dhe vazhdimësi të vlerave të shkollimit.

Edukim dhe arsimim i mirëfilltë i të gjithë fëmijëve duke u mundësuar dhe ndihmuar ta aplikojnë në praktikë atë që kanë mësuar në shkollë.

Shkolla do të krijojë kushte për secilin nxënës të mësojë:

-të dijë

-të veprojë

-të mbijetojë

-të bashkëjetojë me të tjerët

-të nxë (mësojë) gjatë gjithë jetës

-të transformojë veten dhe shoqërinë